ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่มีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัต สภาพพื้นที่ โดยทั่วไปของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นเนิน ที่ตอน ที่ราบระดับ ของพื้นที่ทั้งหมด บริเวณที่ราบแม่น้ำยม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมกันมากมีพื้นที่เนิน ที่ตอน ที่ราบระดับสูง ของ พื้นที่ทั้งหมด บริเวณตอนเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนกลางของจังหวัด พื้นที่ที่เป็นภูเขาระดับกลางถึงต่ำ ลาดเชิงเขา บริเวณทางตะวันตกและตะวันออกของจังหวัด และเป็นภูเขาสูง ส่วนมากพบทางตะวันออกและพบกระจายอยู่บ้างหาตะวันตกของพื้นที่ มีภูเขาที่สำคัญได้แก่ ดอยหลวง ตอยโตน ดอยขุนห้วยฮึก ดอยขุนห้วยแม่ต่ำ ดอยแกับไฟ ตอยสถาน ตอยร่องชง และแหล่งน้ำธรรมชาติได้แก่ แม่น้ำยม น้ำแม่ชุ น้ำแม่สอง น้ำแม่ถาง น้ำแม่เป้า น้ำแม่ต้า น้ำแม่สรวย

แหล่งธรณีสัณฐานที่โดดเด่น พบจำนวน 10 แหล่ โดยรายละเอึยตแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่มีโตดเด่นมีตังนี้ แพะเมืองผี แก่งหลวง ภูเขาหินปะการัง สวนหินมหาราช โครงสร้างรูปเสาเหลี่ยม แหล่งธรณีสัณฐานประเภทน้ำตก พบทั้งสิ้น 5 แห่ง โดยอยู่ในเขตสวนรุกขชาติห้วยโรง 1 แห่ง อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 1 แห่ง เขตอุทยานแห่ชาติลำน้ำนน 1 แห่งที่เหลืออยู่ในเขตอำภอเมือง 1 แห่ง และอำเภอวังชิ้น 1 แห่ง

น้ำตกในจังหวัดแพร่มีความโดดเด่นทางด้นรรณีวิทยาแตกต่างกันออกไปเช่นน้ำตกห้วยโรงที่ อยู่ในเตสวนรุกขชาติห้วยโรง หิในพื้นที่เป็นหินปูนมีลักษณะเฉพาะคือเป็นหน้าผากว้าง มีการสะสม ตีวของหินปูนน้ำจืตในลักษณะของ tf และ trovetine ส่วนน้ำตกที่อยู่ในบริเวณอื่นๆ อยู่ในขอบเขต ของหินของหินทรายถูกควบคุมโตยลักษณะทางโครงสร้าง

แหล่งธรณีสัณฐานประเภทถ้ำพบจำนวน 2 แห่งคือ ถ้ำเอราวัณ ในเขตตำบลบ้านแก่งหลวงหลวง อำเภอลอง และถ้ำผานางคอย ในเตตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกว้าง เป็นถ้ำที่เกิตจากหินปูน หรือหินปูนตกผลึไหม่

แหล่งธรณีสัณฐานที่โดดเด่น 13 แหล่ง

1.ถ้ำเอราวัณ

2.แก่งหลวง

3.อุทยานแห่งชาติเจียงโกศัย

4.อ่างเก็บน้ำแม่มาน

5.ภูหินปะการัง

6.อุทยานแห่งชาติผากลอง

7.แพะเมืองผี

8.อ่างเก็บน้ำแม่กวง

9.ถ้ำผานางคอย

10.อ่างเก็บน้ำแม่สอง

11.น้ำตกห้วยโรง

12.อุทยานแห่งชาติแม่ออน

13.เขื่อนแก่งเสื้อเต้น

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เรื่อง ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดแพร่