ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย

“เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง”

ทรัพยากรธรณีจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยทรัพยากรแร่และแหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยา โดยแหล่งทรัพพยากรณ์แร่มีเนื้อที่รวม 388.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.36 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วยแร่หลัก 2 กลุ่มคือ

1. กลแร่เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ได้แก่ หินปูนและทราย

2. กลแร่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ทองคำ ดีบุก ทั้งสเตน พลวง แมงกานีส ฟลูออไรต์ บอลเคลย์ ไพโรฟิลไลต์และแบไรต์

แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยาจังหวัดเชียงรายมีทั้งสิ้น 39 แหล่ง แบ่งเป็นแหล่งน้ำพุร้อน 10 แหล่ง และแหล่งธรณีวิทยาที่มีสัณฐานโดดเด่น 29 แหล่ง (ประกอบด้วย น้ำตก ชายหาดถ้ำและภูเขา) แหล่งที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา ได้แก่ ภูชี้ฟ้า ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน น้ำตกขุนกรณ์ และแหล่งน้ำพุร้อนแม่จัน

รายชื่อแหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยาจังหวัดเชียงราย

1.พุน้ำร้อนโปงน้ำร้อน (ผาเสวิฐ)
2.พุน้ำร้อนผาเดียว (หัวยหมากเลี่ยม)
3.พุน้ำร้อนแม่จัน (ห้วยหินฝน)
4.พุน้ำร้อนห้วยทรายขาว
5.พุน้ำร้อนทุ่งเทวี
6.พุน้ำร้อนสบโป่ง (โป่งน้ำร้อน)
7.พุน้ำร้อนโป่งพระบาท
8.พุน้ำร้อนโป่งฟูเฟือง
9.พุน้ำร้อนโป่งนาคำ
10.พุน้ำร้อนนาโป่ง
11.น้ำตกห้วยแม่ซ้าย
12.น้ำตกปูแกง
13.น้ำตกตาดควัน
14.น้ำตกห้วยแม่สัก
15.น้ำตกห้วยน้ำอุ่น
16.น้ำตกตาดทอง
17.น้ำตกโปงพระบาท
18.น้ำตกขุนกรณ์
19.น้ำตกห้วยแก้ว
20.น้ำตกบ้านไร่

21.น้ำตกแม่แอบ
22.น้ำตกห้วยแห้ง
23.น้ำดกขุนสรวย
24.น้ำตกภูแกง
25.น้ำตกห้วยเม็ง
26.น้ำตกห้วยหก
27.น้ำตกขุนแจ
28.ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
29.ถ้ำปลา
30.ถ้ำน้ำลอด
31.ถ้ำผาโขง
32.ถ้ำผาจรุย
33.ถ้ำป้าอาชาทอง
34.ถ้ำแม่สรวย (เสาพระวิหาร)
35.ถ้ำพระ
36.ถ้ำคิง
37.ภูชี้ฟ้า
38.ผาตั้ง-ผาบ่อง
39.หาดเชียงราย

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เรื่อง ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี  จังหวัดเชียงราย

QR Code สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ
จังหวัดเชียงราย