ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดน่าน

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดน่าน เป็นเนิน ที่ดอน และที่ราบระดับต่ำ อยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำน่าน ทางตอนกลางและตอนใต้ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่ดอน อยู่บริเวณด้านตะวันตก ด้านตะวันออก และด้านใต้ของจังหวัดเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาระดับกลางถึงต่ำ และลาดเชิงเขา อยู่บริเวณด้านตะวันตกและตะวันออกของจังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ และพบกระจายเป็นกลุ่มทางทิศตะวันตก เทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาผีปั้นน้ำ และเทือกเขาหลวงพระบาง

สำหรับความลาดชันมีความสำคัญต่อลักษณะของพื้นที่มาก บริเวณที่มีความลาดชันน้อยที่ครอบคลุมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ จะมีอัตราการพังทลายของดิน อันเนื่องมาจากการกระทำของแม่น้ำค่อนข้างต่ำ บริเวณที่มีความลาดชันปานกลางจะกระจายอยู่ในบริเวณลาดเขาของเทือกเขาผีปันน้ำและเทือกเขาหลวงพระบาง พื้นที่เหล่านี้ ไม่สามารถทำการเกษตรแบบปกติได้ ต้องอาศัยเทคนิคการเกษตรชนที่ลาดมาประยุกต์ใช้

บริเวณที่มีความลาดชันมากจะมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณยอดเขาสูงไม่เหมาะแก่การเกษตรกรรม เนื่องจากมีการพังทลายของดินสูงภูเขาสำคัญ ได้แก่ ดอยผีปันน้ำ ดอยโล ดอนมะแฮ่ คอยขุนน้ำกอน ดอยภูคา คอยสระพระแผ้ว ดอยภูแว คอยขุนน้ำน่าน ดอยภูสถาน และตอยผากิ แหล่งน้ำรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำนำน่าน น้ำงอบ น้ำกัน น้ำปัว น้ำเสียง น้ำปอน น้ำหลุ น้ำพาน้ำยาว น้ำรัก น้ำงาว และน้ำแม่ว้า

แหล่งธรณีสัณฐานประเภทพื้นที่ถูกกัดเซาะ

1.ผาชู้

2.เสาดินนาน้อย

3.แก่งสะม้าเก้าบัง

แหล่งธรณีสัณฐานประเภทถ้ำ

1.ถ้ำผาตูบ

2.ถ้ำผาหลัก

3.ถ้ำผาเวียง หรือถ้ำอัมรินทร์

แหล่งธรณีสัณฐานประเภทน้ำตก

1.น้ำตกตาคม่าน

2.น้ำตกนางกวัก

3.น้ำตกศิลาเพชร

4.น้ำ ตกตาดหมอก

5.น้ำตกตาดหลวง

6.น้ำตกผานาวอิง

7.น้ำตกวังต้นตอง

8.น้ำตกวังเขียว

แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยา อื่น ๆ

1.บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เรื่อง แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา จังหวัดน่าน